М-ПРЕС ООД

Сертифицирана по:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ


“Повишаване на енергийната ефективност в "М-Прес" ООД“

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

На 15.11.2017 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0342-C01 “Повишаване на енергийната ефективност в "М-Прес" ООД“.

Обща цел на проекта е постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятие "М-Прес" ООД.

Специфични цели на проекта, които ще бъдат изпълнени чрез предвидените в проекта мерки/дейности за придобиване на ново производствено оборудване и изпълнение на услуги, и които ще доведат до постигане на общата проектна цел, са:

1. Повишаване на енергийната ефективност на предприятието;

2. Разширяване на производствения капацитет на "М-Прес";

3. Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес.

В резултат от дейностите по проекта, включващи обновление и усъвършенстване на технологиите, се очаква постигане на по-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси, повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предприятието чрез снижаване на производствените разходи и намаляване зависимостта от доставките на първични производствени суровини. С изпълнение на проекта директно ще бъде допринесено за постигане целта на настоящата процедура: предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Като резултат от неговото изпълнение очакваме след приключване на проекта следните ефекти по отношение повишаване на конкурентоспособността и рентабилността на компанията:

  • Повишаване на енергийната ефективност (Фактор на енергийни спестявания (ESR) от изпълнение на проекта общо: 75,11%);
  • Разширяване на производствения капацитет (общо над 20%);
  • Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производството;
  • Принос за опазване на околната среда.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Договор: № BG16RFOP002-3.001-0342-C01

Бенефициент: М-Прес ООД, Севлиево

Общата стойност на проекта: 1 686 140.00 лева, от които

Европейско финансиране: 1 009 913.90 лева

Национално финансиране: 178 220.10 лева

Собствено съфинансиране: 498 006.00 лева

Начало на проекта: 15.11.2017 г.

Край на проекта: 15.05.2019 г.


09.03.2018 г.


Обявяване на процедура за избор на изпълнител
чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“,

съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта с предмет: „Доставка на производствено оборудване по 3 обособени позиции (ОП):


ОП 1: Високоскоростен книговезки нож - 1 брой;

ОП 2: Напълно автоматична комбинирана сгъвачка - 2 броя;

ОП 3: Машина за перфорация и номерация - 1 брой.


Изтегли документитеСЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ:
„Повишаване на енергийната ефективност в "М-Прес" ООД“,
ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0342-C01


На 05 април 2018 година в хотел „Севлиево Плаза“, Панорамна зала, адрес: гр. Севлиево, площад „Свобода“ № 6 , от 12:00 часа, ще се проведе пресконференция, на която ще представим проект „Повишаване на енергийната ефективност в "М-Прес" ООД“. Заложените в проекта цели са неделима част от стратегията за развитие на предприятието, насочена към разширяване на пазарните позиции на "М-Прес" и изпълнение на маркетинговите му планове свързани с увеличаване на производствения капацитет и производство и реализация на по-големи производствени обеми от съществуващата продукция.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Проект „Повишаване на енергийната ефективност в "М-Прес" ООД“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Поканени за участие в пресконференцията са медии, представители на Управляващия орган на ОПИК, представители на ОИЦ и други заинтересовани лица.

Входът е отворен за всички, които проявяват интерес към събитието.

 

 


04.12.2018 г.


Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител
чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“,

с предмет:

„Доставка на производствено оборудване по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Дигитална цветна печатна машина - 1 брой;

Обособена позиция 2: Машина за щанцоване - 1 брой“,

във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0342-C01 - „Повишаване на енергийната ефективност в „М-ПРЕС“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020Изтегли от тук