М-ПРЕС ООД

Сертифицирана по:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Европейски съюз, Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ


Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на М-Прес ООД

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

На 17.02.2020 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0144-C01 “Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на М-Прес ООД“.

Обща цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на предприятието, което ще се осъществи посредством дейност за подобряване на производствения капацитет.

Специфични цели на проекта, които ще бъдат изпълнени чрез предвидените в проекта дейности за придобиване на ново производствено оборудване, и които ще доведат до постигане на общата проектна цел, са:

- подобряване на производствените процеси;

- намаляване на производствените разходи;

- подобряване на качеството на произвежданите продукти.

Подобряването на производствените процеси, намалените производствени разходи и осигуреното постоянно високо качество на предлаганите продукти, ще доведат до засилване на конкурентните ни предимства и ще направят по-успешно присъствието ни на националния и външен пазари. Разширеният производствен капацитет и възможността да посрещаме и изпълняваме бързо и качествено поръчките от клиентите ни, ще осигурят предпоставки за устойчиво развитие на компанията в дългосрочен план.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ от изпълнение на проекта:

  • Нарастване на производителността;
  • Нарастване на нетните приходи от продажби;
  • Нарастване на приходите от износ.

Дейността по проекта е в съответствие с хоризонталните политики за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и устойчиво развитие. Също така, проектът ще се изпълнява в две от тематичните области на ИСИС.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Общата стойност на проекта: 1 069 820.00 лева, от които

Европейско финансиране: 636 542.90 лева

Национално финансиране: 112 331.10 лева

Собствено съфинансиране: 320 946.00 лева

Начало на проекта: 17.02.2020 г.

Край на проекта: 17.02.2021 г.